Opleidingsinformatie

De opleiding is modulair opgebouwd en kan theoretisch in vier jaar afgerond worden. Men kan grotendeels zelf het studietempo bepalen, waarbij men wèl afhankelijk is van het rooster. Binnen de opleiding onderkennen we een drietal niveaus, te weten:

1.

Lichaamsenergie Balancer ®- met het afronden van de module Lichaamscircuits, Segmenten en Pijn - ca. 1½ jaar;
MBO – niveau (Propedeusefase).

2.

Psycho-sociaal ‘energie' Facilitator ®  - met het afronden na de module Facilitator Training middels een diploma - ca. 4 jaar; HBO niveau (Bachelorfase). Tevens dient men blijk te geven van de opgedane kennis tijdens de eerste twee jaar in de module medische basisvakken.

3.

BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog ®; HBO niveau plus Specialisatie voor Master degree, af te ronden middels een diploma (Masterfase)


De praktijk heeft uitgewezen dat velen, die de studie volgen naast een baan, door het intensieve karakter van de opleiding, tenminste ruimere tijd nodig hebben om deze ontwikkeling te kunnen maken. Beter is het om bewust een gerichte keuze te maken. Indien men daadwerkelijk in vier jaar de gehele opleiding wil doen, is het noodzakelijk vanaf ca. anderhalf jaar, na de start van de opleiding, volledig praktijk uit te oefenen als "Lichaams Energie Balancer". De duur van de opleiding is noodzakelijk in verband met het niveau van de kinesiologische vakken en de omvang van de medische en psychologische basisvakken.
Wij volgen nauwgezet de eisen, die gesteld worden met het oog op toekomstige erkenning, en stellen waar nodig de opleiding bij om met het onderdeel van de specialisatie in aanmerking te komen voor een Mastertitel.

Ter realisatie zijn wij hiervoor reeds geruime tijd in gesprek met universiteiten en Hbo-opleidingen en met hen voornemens een reguliere complementaire opleiding gezondheidszorg te starten. Dit is de reden dat er momenteel niet gestart wordt met een nieuw leerjaar. Wel ligt het in de bedoeling in de nabije toekomst weer diverse modulen als losse cursus aan te bieden voor belangstellenden ter aanvulling c/q verdieping. 
Zie hiervoor scholing/huidig cursusaanbod

Het medische basis vakkenpakket zal in het 1e en 2e leerjaar verzorgd worden door een arts op onze academie. Dit onderdeel voldoet aan de algemeen van toepassing zijnde HBO-eisen in de complementaire zorgsector. Het ligt in de bedoeling, in overleg met de docent, een gedeelte van dit traject modulair aan te bieden dat voldoet aan het MBO traject zoals verlangt wordt door beroepsverenigingen voor de Lichaamsenergie Balancer.

Toelatingseisen:
- minimaal HAVO of Mbo-opleiding of - aantoonbare kennis opgedaan in andere opleidingen gekoppeld aan levenservaring - goede kennis van de Nederlandse taal of de bereidheid aanwezige achterstand in te halen - passieve kennis van het Engels - minimaal 20 jaar en duidelijke motivatie - toelatingsgesprek.

Vrijstellingenbeleid:
Medische propedeuse:
Mensen met aantoonbare kennis - volgens eerder genoemde richtlijnen - betreffende de 2-jarige medische propedeuse kunnen slechts van het examen voor deze vakken worden vrijgesteld. Instromers dienen de gehele Medische propedeuse plus de EHBO - levensreddende handelingen voor aanvang van het 4e studiejaar te hebben afgerond.
Kinesiologische basistechnieken:
Een belangrijk deel van de basis kinesiologische kennis is afkomstig uit materiaal van diverse kinesiologische stromingen. Om een goede aansluiting voor het volgen van de opleiding te garanderen is het noodzakelijk, indien men voor vrijstelling in aanmerking wil komen, dat middels toetsing zicht verkregen wordt op het niveau. Hiervoor dient, met goed gevolg, dezelfde toets afgelegd te worden, als afgelegd is door de eerstejaars studenten. Indien blijkt dat hij/zij niet over voldoende kennis en/of vaardigheid beschikt, kan in overleg middels extra techniekdagen c.q. herhalen van onderdelen- binnen de academie te volgen - deze achterstand worden ingehaald. De instromende studenten dienen de Werkopdrachten behorende bij het 1e en/of 2e jaar vóór aanvang van het 3e jaar ingehaald te hebben, dit is afhankelijk van het moment van instromen en zal in overleg worden bepaald.

Overgangscriteria en eindexamen.

 

Voor alle collegejaren geldt dat deze afgesloten dienen te worden met het behalen van een jaarcertificaat. Dit wordt verstrekt na het behalen van 'alle' moduulcertificaten van het betreffende jaar en het met goed gevolg afleggen van zowel een schriftelijke - als een praktijk toetsing van de in dat jaar opgedane kennis. Daarnaast dienen de voor dat jaar geldende praktijkopdrachten en/of stages met een voldoende resultaat te zijn voltooid. Voor instromers telt een specifieke regeling afhankelijk van het niveau, zoals   eerder vermeld.

 

Na de 2-jarige propedeuse ontvangt de student een certificaat dat garandeert dat hij/zij beschikt over voldoende basis medische vakkennis conform vastgestelde richtlijnen.

 

De studenten mogen maximaal 3 niet-opeenvolgende collegedagen per jaar missen.

 

Voor aanvang van het 4e jaar dient de student in het bezit te zijn van een EHBO certificaat betreffende levensreddende handelingen.

Leerroute en tijdsinvestering:
Het totale aantal contacturen van deze 4-jarige opleiding bedraagt ca. 1760. Voor zelfstudie en praktijk-oefenuren moet gerekend worden op minimaal 3 uren per contactuur.

2-jarige medische propedeuse:

* Medische kennisanatomie/fysiologie, pathologie, fysische diagnostiek, medische terminologie
* EHBO.
* Psychologie, psychopathologie.

4-jarige opleiding Toegepaste Kinesiologie:
* Kinesiologie:
 Persoons- en therapeutische vorming: Basistechnieken. Praktisch werken en stage opdrachten.
* Specialisatie Toegepaste Kinesiologie:
Diversiteit aan technieken Toegepaste Kinesiologie: 1e leerjaar basistechnieken; 2e t/m 4e leerjaar verbreding en verdieping van de Toegepaste Kinesiologie, filosofie en psychologie door middel van de groeimodulen, stage en praktisch werken middels Consultant Practicumopdrachten en het uitwerken hiervan in werkverslagen. Dit gedeelte wordt afgesloten met de Facilitator Training. Praktijk en bedrijfsvoering. Organisatie gezondheidszorg.
* Geïntegreerde werkvelden:
Ontdekken en werken met Bloesemessences, Kruiden, Homeopathie (enkelvoudig/meervoudig/ Schüsslerzouten), Voeding, Theorie van de Meervoudige Intelligentie, Chakra's en het doorleven van het sociaal, psychologisch aspect, Meridiaantherapie middels zijden lapjes. Dit alles mede gericht op persoons- en therapeutische vorming van de aankomend kinesioloog.


2-jarige specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesiologe:

* Verbreding en verdieping van de mogelijkheden middels toegepaste kinesiologie.
* Verdieping therapeutische vorming – beroepsgerichte anamnesetechnieken volgens het BBPS model (persoonlijkheidsprofiel).
* Geïntegreerde werkvelden: Middelen: allergenen, micro/myco organismen, hormonen/enzymen/neurotransmitters; Homeopathie, nosoden, klassiek
* Symbiotic Energy Transformation (SET). Ter afsluiting: onderzoek van een -in overleg met de docent- zelf te bepalen medisch klachtenbeeld. Behandeling van een cliënt met dit ziektebeeld middels gebruikmaking van de BBPS anamnese Profiellijst  en alle geleerde technieken. Dit onderzoek zal als afstudeerwerkstuk ter afsluiting van deze specialisatie gebruikt worden.